Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny (61%). Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat, a przeciętna zasobność wynosi 290 m3/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Ochrona lasu jest jedną z podstawowych zadań gospodarki leśnej. Działania leśników w ramach ochrony lasu mają na celu zachowanie ciągłości i trwałości lasów oraz zwiększają ich odporność na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Od tysiącleci gospodarka łowiecka nieprzerwanie towarzyszy człowiekowi dawniej jako zapewnienie bytu dzisiaj jako pasja i hobby myśliwych. Ich zaangażowanie we właściwe zagospodarowanie obwodów łowieckich, polowania oraz kultywowanie kultury łowieckiej tworzy obecny obraz polskiego myślistwa.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W Polsce ok. 17% gruntów leśnych znajduje się we władaniu podmiotów prywatnych nad którymi nadzór sprawowany jest przez leśników oraz starostwa powiatowe