Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

     Dążenie do zachowania istniejących lasów w stanie warunkującym ich stabilność i gotowość do realizacji całego spektrum celów, stanowi nadrzędny cel jaki przyświeca działaniom hodowlanym realizowanym w Nadleśnictwie Czaplinek. Poprzez cały dostępny wachlarz działań hodowlanych dążymy do zwiększenia i polepszenia jakości zasobów leśnych. Duża różnorodność siedliskowa jaka cechuje teren nadleśnictwa oraz znaczny udział siedlisk wysokoprodukcyjnych, kierunkują działania hodowlane prowadzone w nadleśnictwie na wykorzystanie procesów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego odnowienia lasu. Naturalny sposób odnowienia skorelowany jest bezpośrednio z latami nasiennymi, które w przypadku głównego gatunku odnawianego naturalnie – buka – występują dość rzadko. Wieloletnie doświadczenie pozwala na wykorzystanie zarówno lat wysokiego jak również średniego poziomu urodzaju nasion.

     Postępowanie hodowlane realizowane na terenie Nadleśnictwa Czaplinek uwzględnia specyficzne uwarunkowania przyrodnicze, aspekty gospodarcze oraz wymogi prawne jakie definiują i określają ramy prowadzenia trwałej, zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Podstawą planowania i realizacji zadań, m.in. z zakresu hodowli lasu, jest obowiązujący plan urządzenia lasu. Na jego podstawie, na lata 2010 – 2019, określony został rozmiar powierzchniowy poszczególnych zadań z zakresu hodowli lasu. Wg w/w dokumentu zadania przedstawiają się następująco:
* Zalesienia gruntów porolnych – 34 ha;
* Odnowienia na powierzchniach otwartych i pod osłoną – 1078 ha;
* Pielęgnowanie gleby – 1240 ha;
* Pielęgnowanie upraw – 2573 ha;
* Melioracje – 740 ha.
     Odnowienia i zalesienia wykonywane są materiałem sadzeniowym (sadzonkami) wysokiej jakości. Nadleśnictwo nie posiada własnej szkółki, ale produkuje sadzonki na szkółkach innych nadleśnictw w oparciu o dostarczony  przez siebie materiał nasienny. Zbiór nasion odbywa się ze specjalnie wyselekcjonowanej bazy nasiennej, którą stanowią wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, drzewa doborowe i źródła nasion.

     Nadleśnictwo położone jest w granicach trzech regionów nasiennych: 351, 152 i 153. Na terenie nadleśnictwa zlokalizowane są już zrealizowane jak również zatwierdzone do realizacji bloki upraw pochodnych:
* 2 bloki sosnowe o łącznej powierzchni -51,63 ha;
* 2 bloki daglezjowe – pow. 22,26 ha;
* blok olchowy – pow. 6,37 ha;
* 4 bloki dębowe i bukowe – pow. 77,9 ha.
     Zakładane uprawy pochodne stanowią generatywne potomstwo ściśle wyselekcjonowanej bazy nasiennej jaka funkcjonuje na terenie Lasów Państwowych dla poszczególnych gatunków lasotwórczych. Zasadniczym sposobem zakładania i prowadzenia upraw pochodnych jest ich blokowy charakter, w ramach którego na przestrzeni czasu, sukcesywnie zakładane są nowe uprawy, dla których materiał sadzeniowy wyprodukowany jest z tej samej bazy nasiennej, ściśle określonej dla konkretnych bloków.  W sytuacji wystąpienia nadmiaru wyselekcjonowanego materiału nasiennego, ponad potrzeby określone dla planowych bloków upraw pochodnych, nadleśnictwo realizuje i lokalizuje uprawy pochodne poza blokami.

     Działania hodowlane ukierunkowane są na polepszanie jakości drzewostanów, na powierzchni których prowadzona jest gospodarka leśna.  Dążymy do tego poprzez różnicowanie składu gatunkowego,  wykorzystywanie mikrosiedlisk, stosowanie sadzonek o dobrej jakości, właściwe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz inicjowanie i ochronę odnowień naturalnych.  Różnorodność siedliskowa jaka cechuje Nadleśnictwo Czaplinek wymusza każdorazowo bardzo indywidualne podejście do każdego obiektu hodowlanego, bez względu na jego wiek czy rodzaj planowanego do wykonania zabiegu.