Asset Publisher Asset Publisher

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Czaplinek, ul. Kalinowa 1, 78-550 Czaplinek

Biuro Nadleśnictwa Czaplinek znajduje przy ulicy Kalinowej 1 wjazd od ulicy Kamiennej, jest to wolnostojący biurowiec użyteczności publicznej.

Dwuskrzydłowy niepodpiwniczony budynek w kształcie litery L o 2 kondygnacjach użytkowych, przeznaczony do jednoczesnego przebywania maksymalnie 50 osób.

Standardowe godziny urzędowania od 07:00 do 15:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Wejście główne znajduje się w środkowej części budynku. Do wejścia można dostać się bezpośrednio z parkingu przed budynkiem. Wejście techniczne od strony tylnej jest dostępne tylko dla osób uprawnionych.

Przed budynkiem znajduje się obszerny ogólnodostępny parking  z jednym nieoznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych na wprost drzwi wejściowych, bezpośrednio przy pochylni.

Główne wejście do budynku zapewnia dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez odpowiednie ukształtowanie chodnika i pochylnię dla wózków inwalidzkich. Wejście główne prowadzi do holu i przyległego sekretariatu w którym można załatwić wszystkich sprawy.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest na poziomie parteru. Nie ma możliwości poruszania się przez osoby niepełnosprawne po wyższej kondygnacji na którą prowadzą stałe schody. Podłogi na parterze znajdują się na jednym poziomie.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą przejście osobie niepełnosprawnej. Drzwi wewnętrzne nie posiadają progów.

Na parterze w węźle sanitarnym znajduje się wydzielona i oznakowana łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, odpowiednia toaleta).

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Nie ma możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia spraw, bądź ustalenia terminu spotkania, wskazany jest kontakt telefoniczny na numer +48943755043 lub e-mailowy na adres czaplinek@szczecinek.lasy.gov.pl

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną dostęp do budynku Nadleśnictwa Czaplinek mają tylko pracownicy Lasów Państwowych. Goście używają dzwonka znajdującego się przed drzwiami wejściowymi. W przypadku konieczności wejścia do środka, dokonywany jest pomiar temperatury ciała i zapis w rejestrze niezbędnych danych kontaktowych (data, imię i nazwisko, nr telefonu).