Asset Publisher Asset Publisher

Pozyskanie drewna

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

     Użytkowanie lasu stanowi zasadniczy element kształtowania jakości i trwałości zasobów leśnych. Obejmuje swym zakresem zarówno cięcia pielęgnacyjne realizowane w drzewostanach, które nie osiągnęły dojrzałości rębnej, jak również cięcia odnowieniowe wykonywane w drzewostanach, które z uwagi na swój wiek, dojrzałość i charakter mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia procesu odnowieniowego, w ramach którego w sposób naturalny lub sztuczny wprowadzone zostanie młode pokolenie, realizując tym samym swoistą ideę przemiany pokoleniowej. Sposób użytkowania drzewostanów Nadleśnictwa Czaplinek każdorazowo zmierza do osiągnięcia założonego celu hodowlanego wyrażonego stworzeniem najkorzystniejszych warunków do wzrostu i rozwoju młodego pokolenia pożądanych gatunków, kształtowania optymalnej budowy drzewostanu oraz zapewnienie naturalnej różnorodności biologicznej i trwałości w zmieniających się warunkach siedliska.

     Zadania w zakresie użytkowania lasu Nadleśnictwo Czaplinek prowadzi w oparciu o Plan Urządzania Lasu obowiązujący od 01.01.2010 do 31.12.2019 r. Plan sporządzany jest na okres 10 lat i zawiera szczegółowe dane dotyczące zakresu powierzchniowego i miąższościowego jaki planowany jest do realizacji na przestrzeni jego obowiązywania. Zarówno zakres powierzchniowy jak i miąższościowy odpowiada i jest podyktowany potrzebami hodowlanymi drzewostanów. Zakres ilościowy (masa pozyskanego drewna) określona jest z podziałem na użytki rębne i przedrębne. Poziom użytkowania lasu zapewnia stałe i systematyczne zwiększanie zasobów naszych lasów.Nadleśnictwo Czaplinek, na  okres obowiązywania planu urządzenia lasu, zaplanowane ma pozyskania drewna w ilości 824 171m3, w tym grubizny liściastej 256 892m3.

     Zakres powierzchniowy użytkowania rębnego wyniesie 1831,09 ha. Na tak określonej powierzchni planowane jest pozyskanie łącznie 354 171m3 drewna. Użytkowanie przedrębne obejmie powierzchnię 9466,85 ha – masę 470 000m3. W ramach prowadzonych cięć wykonane zostaną następujące zabiegi pielęgnacyjne:
* CP- P- 366,38ha
* TWP- 1939,31ha
* TPP- 7161,16 ha.
      Przewaga wysokoprodukcyjnych siedliski( BMśw (44% i  Lśw  28,4%) stwarza optymalne warunki do realizacji użytkowania rębnego przy wykorzystaniu szerokiego spektrum rębni złożonych z całym wachlarzem dostępnych sposobów realizacji cieć.  Zasadniczy zakres prac pozyskaniowych prowadzony jest przy wykorzystaniu tradycyjnych metod pozyskania drewna. W warunkach dostępności terenu, przy możliwości korelacji sposobu wykonania cięć  z realizacją założonego celu hodowlanego,  coraz powszechniejszym staje się wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych wraz ze sprzętem specjalistycznym poprawiającym jakość realizowanych prac.