Asset Publisher Asset Publisher

Inne formy ochrony

     W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Czaplinek zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie". Utworzony on został w 1975 roku w celu ochrony krajobrazu i naturalnych walorów środowiska przyrodniczego Pojezierza Drawskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zwartych kompleksów leśnych porośniętych żyzną buczyną pomorską, miejsc lęgowych i siedlisk rzadkich i ginących zwierząt, w tym ptaków takich jak bąk, bielik, błotniak stawowy, gągoł, kwiczoł, remiz, tracz nurogęś oraz miejsca zlotów i przelotów żurawi, gęsi, kaczek.

     Na terenie nadleśnictwa wyodrębniono obszary stanowiące ostoje różnorodności biologicznej (ostoje ksylobiontów). Ich celem jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych. W skład ostoi weszły drzewostany stanowiące strefy ekotonowe wokół rzek i jezior ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk bagiennych i wilgotnych.