Asset Publisher Asset Publisher

REGULAMIN

 

Regulamin obowiązujący przy korzystaniu ze szlaków i obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie Nadleśnictwa Czaplinek

I. Przed skorzystaniem ze szlaku bądź innego obiektu turystycznego, każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

II. Szlaki turystyczne wyznaczone na terenie Nadleśnictwa Czaplinek mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność.

III. Osoby przebywające na terenie szlaku bądź innego obiektu turystycznego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

• zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania,

• stosowania się do obowiązujących znaków nakazu i zakazu,

• zachowania uwagi i zdrowego rozsądku.

IV. Każdy dorosły użytkownik podczas korzystania ze szlaków i innych obiektów turystycznych, bierze odpowiedzialność za siebie oraz za osoby niepełnoletnie będące pod jego opieką.

V. Poruszanie się po szlaku dozwolone jest od świtu do zmroku.

VI. Użytkowników obowiązuje się do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz art. 26 ustawy o lasach, zgodnie z którym, stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

• uprawy leśne do 4 m wysokości,

• powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne,

• ostoje zwierząt,

• źródliska rzek i potoków,

• obszary zagrożone erozją.

VII. Na odcinkach szlaków, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym.