Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ruszyło sadzenie lasu

Ruszyło sadzenie lasu

Jak co roku na przełomie zimy i wiosny rozpoczyna się akcja odnowieniowa czyli sadzenie młodych drzew i krzewów. W tym krótkim okresie, gdy rośliny są jeszcze w zimowym uśpieniu a ziemia już rozmarzła, można sadzić sadzonki które na pewno się przyjmą i wyrosną w piękne drzewa.

Proces ten zaczyna się na szkółkach leśnych gdzie wysiewa się zebrane nasiona wszystkich gatunków drzew i wielu gatunków krzewów występujących w Polsce. Każdy region – Kraina Przyrodniczo leśna charakteryzuje się trochę innymi warunkami które kształtują różne zbiorowiska leśne różniące się składem gatunkowym. Nasze działania zmierzają do jak najlepszego dopasowania składu nowych upraw do lokalnych warunków: siedliska – czyli gleby i klimatu. Las tak jak każdy żywy organizm podlega naturalnym procesom z których najbardziej widocznym jest wzrastanie. To kolejno następujące po sobie stadia rozwojowe od najmłodszych upraw do drzewostanów dojrzałych czyli takich które mogą wydać potomstwo – następne pokolenie. Różne gatunki mają różnej długości okresy dojrzewania: najkrótsze mają wierzby, topole, brzozy i olsze, średnie okresy maja sosny, świerki, a najdłuższe buki, jodły, modrzewie i dęby. Okresy te odpowiadają roli poszczególnych gatunków w ciągach sukcesyjnych, od gatunków pionierskich po klimaksowe. Pojedyncze drzewa mogą żyć nawet kilkaset lat, ale w większości przypadków jest to okres znacznie krótszy. Las z wiekiem naturalnie się przerzedza tworząc miejsce dla nowego pokolenia. Ludzie prze stulecia korzystali z dobrodziejstw lasu podpatrując te procesy. W lasach gospodarczych naturalną śmierć drzew i drzewostanów zastąpiono różnymi rodzajami rębni, które wprowadzone w odpowiednim wieku, pozwalają wykorzystać pełnowartościowe drewno i wprowadzić nowe pokolenie lasu, zachowując naturalną wymianę pokoleń.

Zebrane nasiona z najlepszych i lokalnych drzewostanów pieczołowicie hodowane na szkółkach trafiają na wszystkie powierzchnie na których nie udało się inicjować odnowienia naturalnego. Aby nie czekać na kolejny rok nasienny przy pomocy takich właśnie sadzonek co roku przywracany nowe pokolenia lasu.

W Nadleśnictwie Czaplinek średnio każdego roku sadzimy około 1 miliona sadzonek w tym: 500 tysięcy sadzonek sosny pospolitej, 260 tysięcy buka, 160 tysięcy dębów szypułkowego i bezszypułkowego, 25 tysięcy brzozy i olszy, 10 tysięcy modrzewia, jodły i świerka, 45 tysięcy innych gatunków drzew i krzewów.