Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny (61%). Średni wiek lasów na naszym terenie to 55 lat, a przeciętna zasobność wynosi 290 m3/ha.

     W obrębie Piława najwięcej drzewostanów jest w podklasach: IIIb (19,66%), IIIa (16,45%) i IVa (9,24%), a największy niedobór w porównaniu z modelem „normalnym" – w podklasie Vb (2,83%) oraz VI i starszych kasach wieku (4,85%).

     W obrębie Czaplinek dominująca jest podklasa IIIb (18,93%) oraz mniej liczne: IIIa (15,87%) i IIa (13,24%), a najmniej drzewostanów występuje w podklasach: Ia (1,64%) i Vb (2,36%).

     Łącznie w Nadleśnictwie najwięcej drzewostanów jest  w podklasach: IIIb (2780,78 ha – 19,44%) , IIIa (2327,16 ha – 16,25%) i IIa (1311,52 ha – 9,16%), a najmniej – w podklasach Vb (382,99 ha – 2,67%) i Ia (579,32 ha – 4,05%). W analizie drzewostany VI i starszych klas wieku potraktowano łącznie.

     Drzewostanów ponad 100 letnich jest w Nadleśnictwie 1346,82 ha (9,46%), w tym: w obrębie Piława – 790,24 ha (8,32%), w obrębie Czaplinek – 556,58 ha (11,54%).

PRZECIĘTNE WIEKI RĘBNOŚCI

Gatunek

Wiek rębności - lat

Db, Js

160

Bk

120

So, Md

100

Św, Dg

90

Brz, Ol, Gb, Jw

80

Os, Ol odr.

60

Tp, Wb, Ols

40

W lasach Nadleśnictwa Czaplinek jako gatunki panujące występuje16 gatunków drzew. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, panująca na 61,48% powierzchni. Ważniejszymi gatunkami panującymi są również: Bk – 16,11%, Brz – 10,74%, Ol – 4,40%, Św – 3,97% i dęby – 1,96%. Pozostałe gatunki występują sporadycznie, na niewielkich powierzchniach. Udział poszczególnych gatunków jest różny w zależności od obrębu. Mniej zróżnicowany jest obręb Piława, gdzie drzewostany z panującą sosną zajmują 70,51% powierzchni, przy udziale 10,36% drzewostanów bukowych, 9,35% drzewostanów brzozowych, 3,82% drzewostanów olchowych, 3,27% drzewostanów świerkowych i 1,39% drzewostanów dębowych. Bardziej zróżnicowany jest obręb Czaplinek. Drzewostany sosnowe występują tu na 43,72%, a drugie pod względem udziału drzewostany bukowe zajmują – 27,45%, następne pod względem zajmowanej powierzchni są drzewostany brzozowe – 13,45%, olchowe – 5,54%, świerkowe – 5,34% i dębowe – 3,07% .