Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Na podstawie art.22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U.z 2000 r. poz. 6,z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2020 r., zatwierdzono plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Czaplinek w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, na lata 2020 - 2029.

 

 

Plan urządzania lasu cele:

 • zwiększenie zasobów leśnych poprzez planowanie pozyskania drewna w zależności od przyrostu miąższości i poprzez planowanie dodatkowych zalesień,
 • zwiększenie odporności ekosystemów leśnych poprzez popieranie różnorodności genowej, gatunkowej i strukturalnej, wykorzystywanie procesów naturalnych i dostosowywanie gatunków do warunków siedliskowych,
 • zapewnienie odpowiedniego poziomu pozyskania produktów leśnych, tak w okresie bieżącym, jak i w przyszłości, przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko,
 • popieranie różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych przez preferowanie odnowień naturalnych, wprowadzanie gatunków rodzimych, ochronę cennych biotopów,
 • zachowanie funkcji ochronnych lasów,
 • utrzymanie innych funkcji społeczno-ekonomicznych.

Program ochrony przyrody jest integralną częścią Planu urządzania lasu został sporządzony w celu:

 • zinwentaryzowanie i  zobrazowanie bogactwa przyrodniczego lasów Nadleśnictwa
 • przedstawienie istniejących i potencjalnych zagrożeń lasów oraz środowiska przyrodniczego
 • doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych
 • ulepszenie i rozwijanie metod sprawowania ochrony przyrody
 • umożliwienie w przyszłości porównań i analiz zmian środowiska przyrodniczego
 • wskazanie kolejnych obiektów do objęcia ochroną
 • uświadomienie różnym grupom społecznym  obecnych i potencjalnych zagrożeń środowiska przyrodniczego
 • ochrona zabytków kultury materialnej w lasach