Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

      Teren Nadleśnictwa Czaplinek ze względu na unikatowe w skali kraju walory przyrodnicze został włączony w znacznym stopniu do sieci obszarów Natura 2000. Utworzono jeden obszar specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Drawska", który zajmuje 70,6 % powierzchni nadleśnictwa. Ponadto wyodrębniono dwa obszary specjalnej ochrony siedlisk „Dorzecze Parsęty" oraz „Jeziora Czaplineckie". „Dorzecze Parsęty" obejmuje swym zasięgiem całe dorzecze Parsęty tworząc niezwykłą mozaikę 24 typów siedlisk przyrodniczych. W obszarze tym występuje bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, pachnica dębowa, 6 chronionych gatunków ryb. Obszar „Jeziora Czaplineckie" obejmuje swym zasięgiem najcenniejszy przyrodniczo i krajobrazowo fragment Pojezierza Drawskiego. Na terenie obszaru bardzo ważną rolę odgrywa rzeka Drawa, która łączy ze sobą obszary koncentracji rzadkiej flory w urozmaiconym obszarze polodowcowym.