Wydawca treści Wydawca treści

Historia

      Nadleśnictwo Czaplinek powstało 1.07.1975 r. na podstawie Zarządzenia Nr 18 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 23.05.1975 r., zmieniającego nazwę dotychczasowego Nadleśnictwa Broczyno z obrębami: Broczyno i Borne Sulinowo na Nadleśnictwo Czaplinek i przyłączającego do Nadleśnictwa obręb Nowy Dwór, utworzony z likwidowanego Nadleśnictwa Nowy Dwór.

     1.01.1976 r. włączono do Nadleśnictwa część zlikwidowanego Nadleśnictwa Piława (2728,11 ha), którą 1.01.1978 r. powiększono o część byłego obrębu Złocieniec (2316,12 ha). Utworzona w ten sposób jednostka otrzymała nazwę ,, obręb Czaplinek". Kolejna reorganizacja nastąpiła 1.01.1979 r., kiedy to na podstawie Zarządzenia Nr 58 Naczelnego Dyrektora LP z dnia 10.11.1978 r. wyłączono do reaktywowanego Nadleśnictwa Złocieniec obręb Nowy Dwór, a przyłączono obręb Piława utworzony z części byłego obrębu Piława należącej do Nadleśnictwa Szczecinek.

     Zbliżony do obecnego zasięg administracyjny Nadleśnictwa Czaplinek określony został w 1993 r., gdy na podstawie Zarządzenia Nr 64 Ministra Ochrony Środowi- ska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31.12.1992 r. przekazano do nowo utworzonych Nadleśnictw Borne Sulinowo i Czarnobór obręb Broczyno i Borne, a włączono do Nadleśnictwa Czaplinek część obrębu Szczecinek, którą następnie przyłączono do obrębu Piława. Obecny zasięg terytorialny Nadleśnictwa Czaplinek obejmuje więc dwa obręby leśne: Piława i Czaplinek.

     Z okresu przedwojennego  zachowało się niewiele materiałów, na podstawie których można  by wnioskować o sposobach organizacji i stopniu intensywności go- spodarki leśnej. Stan lasu w okresie powojennym wskazywał, że poziom gospodarowania w nich był bardzo różny, zależny od indywidualnego nastawienia i potrzeb po- szczególnych właścicieli. Zdecydowana większość lasów należała wcześniej do dużych i  średnich majątków rolno – leśnych oraz do drobnej własności chłopskiej. Przejęcie ich nastąpiło na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20.01.1945 r. w sprawie wykonania Dekretu PKWN z dnia 12.12.1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa.

     Niewielka część Nadleśnictwa, to dawne lasy państwowe, lasy miejskie Czaplinka i Złocieńca oraz lasy poklasztorne byłego zakonu templariuszy, później joanitów z Czaplinka.