Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m.in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej lasów. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC, Nadleśnictwo Czaplinek jest zobowiązane do wyznaczenia na swoim terenie: lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Na wskazanych obszarach działania gospodarcze zostaną dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. Obszary chronione

HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach

HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Kryteria wyznaczania lasów HCVF (ZAŁĄCZNIK PDF)

Poniżej w załącznikach znajdują się mapy prezentujące poszczególne kryteria dotyczące lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF).

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Czaplinek (PLIK DO POBRANIA).

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach od 24 marca do 14 kwietnia 2014 roku Nadleśnictwo Czaplinek przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Kamila Lipskiego  tel. 696-080-878 email: joanna.zagata
@szczecinek.lasy.gov.pl